Arbeidsbediening Suid Afrika

FIRMA EVALUERING VIR DIE MARKPLEK

Arbeidsbediening in die Tuinroete verleen jaarliks erkenning aan firmas in die Tuinroete wat gedurende daardie jaar ons visie vir die Arbeidswêreld ten beste bevorder het.

MEER BESONDERHEDE..


Kom toer saam met Arbeidsbediening
PERSOONLIKE
BYDRAES


Ons lesers sê hulle sê

LEES MEER...

Firma Evaluering

Firma Evaluering vir die Markplek

Arbeidsbediening in die Tuinroete verleen jaarliks erkenning aan firmas in die Tuinroete wat gedurende daardie jaar ons visie vir die Arbeidswêreld ten beste bevorder het.

Die aankondiging van die presteerders vind plaas tydens ‘n Prestige Gala Geleentheid wat jaarliks by ’n stylvolle lokaal op die laaste Donderdag van Augustus gehou word.  Erkenning word gegee aan presteerders in elkeen van die drie kategorieë, deur die oorhandiging van ‘n sertifikaat van erkenning en/of ‘n wisseltrofee.  Die geleentheid geniet groot media dekking, wat vansselfsprekend van groot waarde vir die deelnemers kan wees.

‘n Spreker van nationale formaat tree tydens die Prestige Gala as gasspreker op.

Sake-ondernemings kan in drie kategorieë vir die toekenning inskryf:

 • Klein sake-ondernemings:
  1 – 19 personeelkorps.
 • Medium sake-ondernemings:
  20 – 50 personeelkorps.
 • Groot sake-ondernemings
  meer as 50 personeelkorps.

Die beoordeling van die inskrywings geskied aan die hand van drie kriteria:

 • Dienende leierskap van die bestuur.
 • Geestelike, emosionele en materiële versorging van die personeel.
 • Belegging in die ontwikkeling van die menslike hulpbronne van die sake-onderneming.

Die beoordeling word deur ‘n paneel kundiges behartig aan die hand van ‘n objektiewe evaluasie van elkeen van die inskrywings onder toesig van Arbeidsbediening in die Tuintoete.

Deelname is geheel en al vrywillig, en nie ‘n voorvereiste om die Gala Geleentheid by te woon nie.

Inligting wat die paneel beoordelaars van elke sake-onderneming verkry, sal te alle tye streng vertroulik hanteer word.

Die inligting word na afloop van die Gala met die betrokke sake ondernemings bespreek, en kan van groot waarde wees vir hul eie beplanning en bestuur.

Business Firm Evaluation for the Market Place

Industrial Ministry in the Garden Route pays yearly tribute to those business enterprises in the Garden Route which contributed the most to enhance our vision for the business world that year.

The achievers will be announced during a Prestige Gala event for the Market Place at a stylish restaurant on the last Thursday of August.  The best achiever in each of the three categories is awarded a floating trophy and/or a Certificate of Merit.  The event receives good media coverage which could provide a great advertising potential for the firms.

A speaker of national form acts as Guest Speaker during the Prestige Gala event.

Business enterprises will be judged in one of three categories:

 • Small business enterprises:
  1 – 19 personnel members;
 • Medium business enterprises:
  20 – 50 personnel members;
 • Large business enterprises:
  More than 50 personnel members.

The adjudication of each entry is done according to the following three criteria:

 • The leadership qualities of the management of the business enterprise;
 • The fulfillment of the spiritual, emotional and physical needs of the personnel in the employ of the business enterprise;
 • Investment in the development of the human resources of the business enterprise.

The adjudication is done by a panel of experts by means of an objective evaluation of each of the entrants under the supervision of Industrial Ministry in the Garden Route.

Participation is completely voluntary and not a prerequisite for attending the Prestige Gala event.

Information thus obtained by the panel, pertaining to each business which has entered the competition, is dealt with in strict confidence at all times.

After the Gala event, the information is discussed with the respective firms and can be of great value to each business enterprise.

Inskrywingsvorms kan hier afgelaai word, of by ons Kantoor bekom word.

Inskrywingsgeld bedra:

 • Klein sake-ondernemings:R600.00
 • Medium sake-ondernemings:R700.00
 • Groot sake-ondernemings:R800.00

Die sluitingsdatum vir inskrywings vir die Firma Evaluering is elke jaar op die laaste werksdag van Mei.

Kaartjies vir die Prestige Gala geleentheid kan teen R175.00 per persoon by ons kantoor bekom word.

Meer inligting kan by ons kantoor of op ons webblad bekom word.

Kontak besonderhede:

Tydens kantoorure 10:00 – 13:00:
ALBERTA SENTRUM
H/v. ALBERT- & CRADOCKSTRAAT
GEORGE

Tel. 044 884 1404

Faks: 086 656 3468

E-pos:arbeidsbediening.tuinroete@gmail.com

Webblad: www.tuinroete.arbeidsbediening.co.za

The entry forms can be downloaded here,or obtained from our office.

Entry fees are as follows:

 • Small business enterprises:R600.00
 • Medium business enterprises:R700.00<
 • Large business enterprises:R800.00

The closing date for each year’s entries is the last work-day in May.

Tickets for the Gala event can be obtained from our office at R175.00 per person

More information can be obtained from our office or web-site.

Contact details:

During office hours 10:00 – 13:00:
ALBERTA CENTRE
C/o. ALBERT- & CRADOCK STREET
GEORGE

Tel. 044 884 1404

Fax: 086 656 3468

E-mail: arbeidsbediening.tuinroete@gmail.com

Web-site: www.tuinroete.arbeidsbediening.co.za