Arbeidsbediening Suid Afrika

FIRMA EVALUERING VIR DIE MARKPLEK

Arbeidsbediening in die Tuinroete verleen jaarliks erkenning aan firmas in die Tuinroete wat gedurende daardie jaar ons visie vir die Arbeidswêreld ten beste bevorder het.

MEER BESONDERHEDE..


Kom toer saam met Arbeidsbediening
PERSOONLIKE
BYDRAES


Ons lesers sê hulle sê

LEES MEER...

Iphepha Lasekhaya

 
YINTONI ULUNGISELELO-LIZWI KWABASEBENZA EMASHISHININI?
 • Thina silicandelo leecawe zobuKrestu¬†elilungiselela abantu ngeLizwi likaThixo aphobasebenza khona
 • Ukuqala kwethu siqukwe luSapho IweeCawe zoHlaziyo
 • Umsebenzi wethu uqhubela phambili ngokuxhaswa ziimvaba ngeemvaba
 • Sinezisebenzi ezivela kwiinkonzo ezahlukeneyo kanti nabaphathi bethu baphuma kumaqela abarhwebi neemvaba ezahlukeneyo
 • Isiqendu 21 seeNkonzo zethu ezisekbenzela ubunye, silawula iNkonzo yoshishino kwilizwe lonke
UMBONO WETHU
 • Thina esibalungiselela ngeLizwi likaThixo abo bashishinayo umbono wethu kukuba icawe yonke kaKrestu mayithi ngokusebenzisa amalungu ayo nezisebenzi zayo zobumoya ibonakalise amandla kaMoya oyiNgcwele apho abantu bashishina khona, khon’ukuze ukuxabiseka kweVangeli kubonakale, kuvakele, zeke ukulawula kukaKrestu kuzinziswe nakwezorhwebo.

LINJONGO ZETHU

 • Sixhasa amakholwa ashishinayo ukuze asebenze ngentembeko
 • Sikhuthaza ukuba ukuziphatha ngokobuKrestu kuzinziswe nakwi ndawo abantu baxelenga khon
 • Sikhuthaza ubungqina obumanyeneyo beCawe kaKrestu apho abantu bashishina khona
 • Sisebenzela ukuxhaswa kobulungisa noxolelaniso kwiindawo zomsebenzi
 • Sifuna iimpendulo kwiingxaki zentlalo nokupheliswa kwendlala nokungabikho kwezithuba zokusebenza
INDLELA YETHU YOKUSEBENZA
 • Siqhuba iindibano zobumoya, sithethe nomntungamnye
 • Silungiselela amaqela okuphicotha iBhayibhile, sisasaze iincwadi
 • Silungiselela izidlo, iklasi yabafundi notitshala zabarhwebayo nezinye iintlanganiso
 • Sincedisana nabantu abashishinayo malunga neengxaki zabo zentlalo
 • Izisebenzi zobumoya sizixhobisela umsebenzi wazo
UBUSAZI?….

 • Saqala ngowe – 1897 ukusasaza iVangeli phakathi kwabasebenzi bakaLoliwe
ISIMEMO
 • Nceda ukuthandazela ukulungiselelwa ngeVangeli kwabo bashishinayo
 • Nceda ulixhase isebe lalo msebenzi elisondelene nawe, nokuba uzibandakanya neqela eliphicotha iBhayibhile, okanye ube sisisebenzi esincedisayo, okanye ube kwikomiti elawulayo
 • Nceda ukuxhase ngemali ukuvakaliswa kweVangeli kwabasebenza emashishinini
Account Name: Arbeidsbediening
Account Number: 0890590586
Bank Details: ABSA Bank George (630-114)

ULUNGISELELO-LIZWI KWABASEBENZA EMASHISHININI
Thembeka elukholweni kwindawo nganye yomsebenzi

Tel: (044) 884-1404
Cell: 072 243 3001

E-mail: pietie.leroux@absamail.co.za

ARBEIDSBEDIENING, POSBUS 950, GEORGE, 6530